Algemene voorwaarden

Voorwaarden bij opdrachten tot het aanbieden van opleidingen en cursussen.

  1. Inschrijving voor een opleiding of cursus

1.1 Inschrijving voor een opleiding staat open voor inschrijvers die voldoen aan de voor die opleiding geldende inschrijvingsvoorwaarden. Inschrijvers moeten minimaal een HBO diploma fysiotherapie bezitten.

1.2 Een verzoek tot inschrijving voor een opleiding gebeurt door het inzenden van een inschrijvingsformulier. De cursist staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Grip op lipoedeem verstrekte informatie.

1.3 Inschrijven voor deelname aan de opleiding of cursus van Grip op lipoedeem kan door middel van een online inschrijfformulier. Na het versturen van dit formulier geeft de afzender zich op voor deelname aan de scholingsactiviteit. De inschrijvingen worden  geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt. Cursisten die zich alsnog melden worden op een wachtlijst geplaats en zullen bij de eerst volgende cursus met voorrang worden geplaatst.

1.4 Zonder tegenbericht bent u definitief geplaatst voor de scholing waar u zich voor inschrijft. U ontvangt per email een bevestiging van inschrijving met daarbij de factuur en inloggegevens.

1.5 De cursist heeft een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen 14 dagen kan de opleiding kostenloos geannuleerd worden. Na de bedenktermijn van 14 dagen gelden de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven onder punt 3.

  1. Betaling cursusgeld

2.1 De cursist is verplicht tot betaling van de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden is de cursist, zonder door Grip op lipoedeem te zijn gesommeerd of in

gebreke te zijn gesteld, verplicht tot betaling van zowel de wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag, als de kosten van invordering buiten rechte.

2.2 Het niet betalen van het verschuldigde bedrag wil niet zeggen dat de inschrijver daarmee de scholingsactiviteit annuleert.

  1. Annulering en uitstel

3.1 De cursist is tot vier weken voor de aanvang van de opleiding gerechtigd tot annulering van de inschrijving, zonder dat cursuskosten verschuldigd zijn. Bij annulering van de inschrijving door de cursist tussen vier en twee weken voor de aanvang van de opleiding is 50% van de cursusprijs verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van de uitvoering van de opleiding opdracht is de volledige cursusprijs verschuldigd.

3.2 Bij annulering zijn administratiekosten á 8,5% van de totale cursusprijs verschuldigd, alsmede de kosten van toelating en andere aan de inschrijving verbonden verplichte kosten. Zo zijn de administratiekosten van een cursus van €249,- bijvoorbeeld €21,17 en de administratiekosten van een cursus van €3970,- bijvoorbeeld €337,45.

3.3 Annulering als bedoeld in 3.1 dient schriftelijk te geschieden.

3.4 Tenzij de toelating tot de cursus of opleiding plaatsvindt op basis van een toelatingsonderzoek, kan degene die wenst te annuleren een vervanger voor het volgen van de cursus of opleiding aanwijzen. De vervanger kan door Grip op lipoedeem slechts op redelijke gronden worden geweigerd.

3.5 Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist één of meer dagdelen van een scholingsactiviteit moet missen. Deze dagdelen kunnen alleen worden ingehaald bij de eerstvolgende cursus in Nederland of op een andere locatie in Europa. Een verzoek hiertoe dient per e-mail te worden ingediend. Voor het inhalen van één of meer dagdelen wordt u 25% van het scholingsbedrag, naar rato van het aantal in te halen dagdelen, in rekening gebracht.

3.6 Terugbetalling van cursusgeld in geval van annulering zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van schriftelijke annulering.

  1. Uitvoering van de opleiding

4.1 Grip op lipoedeem kan bepalen dat een opleiding niet wordt uitgevoerd, als zich voor de opleiding te weinig cursisten hebben aangemeld.

4.2 Grip op lipoedeem kan bepalen dat de inschrijving voor een

opleiding niet meer openstaat, als voor de desbetreffende opleiding geen opleidingsplaatsen meer ter beschikking staan.

4.3 De in brochures of op de website of anderszins door Grip op lipoedeem bekendgemaakte gegevens van een opleiding, zoals de aanvang van de opleiding, lestijden en de locatie(s) waar de opleiding zal worden aangeboden zijn louter indicatief. In de uitvoering van de opleiding kan na kennisgeving van deze gegevens worden afgeweken.

  1. Rechtskeuze en Geschillen

Op de tussen opdrachtgever en Grip op lipoedeem gesloten overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en van alle daaruit voortvloeiende/samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en Grip op lipoedeem, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.

  1. Algemeen

6.1 De inhoud van de scholing is ter goeder trouw en met zorg samengesteld.

Grip op lipoedeem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van welke aard dan ook die ontstaat door het deelnemen aan de scholing en of het toepassing van de in deze scholing gepresenteerde praktische vaardigheden.

6.2 Deelname is voor eigen rekening en risico. Grip op lipoedeem is niet aansprakelijk voor eventuele schade in geval een scholingsactiviteit geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de annulering.

6.3 Het aantal te behalen accreditatiepunten dat bij deze scholing is aangevraagd, kan door het KNGF of Keurmerk worden gewijzigd.

6.4 Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Grip op lipoedeem en de docenten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  1. Auteursrecht

7.1 Er rusten auteursrechten op het cursusmateriaal. Het is de cursist niet toegestaan om het studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder toestemming van de auteur.