Privacybeleid

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

 Verwerkingsverantwoordelijke
Grip op lipoedeem (KVK 53828372) is eindverantwoordelijk voor het verwerken, bewaren, beveiligen en waarborgen van uw gegevens. Functionaris voor de gegevensbescherming: Joyce Bosman (info@oedeemtherapievodder.nl)

Privacyverklaring Grip op lipoedeem
Grip op lipoedeem respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om met jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeert Grip op lipoedeem je over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat je rechten zijn.

Grip op lipoedeem is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de studenten en medewerkers van Grip op lipoedeem in de zin van de Wbp en AVG. Joyce Bosman ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door Grip op lipoedeem in overeenstemming is met de privacywetgeving Wbp en AVG.

Soorten persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door Grip op lipoedeem worden verwerkt:

 • NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats
 • Emailadres en telefoonnummer;
 • Studiegegevens en studievoortgangsgegevens;
 • BIG registratienummer;
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens;
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de studenten en medewerkers met betrekking tot gezondheid en welzijn,

 Doeleinden
Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Inschrijving voor het onderwijs of aanstelling als medewerker;
 • Verwerking studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie,
 • Afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties,
 • Ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening,
 • Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminars etc.,
 • Werving en selectie,

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en voor andere doeleinden wordt expliciet je toestemming gevraagd.

Rechten van betrokkenen
Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) heeft u volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. Verzoeken hiertoe kunt u richten aan Joyce Bosman via het mailadres: info@oedeemtherapievodder.nl

De rechten van betrokkenen zijn:
a. Recht op inzage: U kunt een verzoek aan Joyce Bosman richten om een opgave te krijgen van de persoonsgegevens die wij voor u verwerken en beheren.
b. Recht op correctie: indien wij uw persoonsgegevens foutief gebruiken, kunt u vragen om correctie.
c. Recht om ‘vergeten te worden’: je kun een verzoek doen om je gegevens te verwijderen uit de bestanden van Grip op lipoedeem. Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen (bijvoorbeeld op basis van de Archiefwet).
d. Recht op data-portabiliteit: je kunt een verzoek doen om je persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aangegeven instantie.

Verstrekking aan derden
Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Grip op lipoedeem gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Grip op lipoedeem optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Grip op lipoedeem daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving. Grip op lipoedeem draagt – samen met eventuele verwerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag. Grip op lipoedeem draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten.

Procedure melden datalekken
Indien u van mening bent dat er persoonsgegevens van studenten of medewerkers van Grip op lipoedeem voor onbevoegden toegankelijk zijn of u hiervan een vermoeden hebt, vragen wij u dit direct te melden bij personeel van Grip op lipoedeem.

Cookies
Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door de browser worden opgeslagen op je computer. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Hyperlinks
Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Grip op lipoedeem is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Bewustwording
Grip op lipoedeem werkt voortdurend aan het vergroten van de bewustwording van de medewerkers en studenten over het veilig werken met persoonsgegevens.

Wijzigingen
Grip op lipoedeem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie over Privacy, het werken met persoonsgegevens en informatiebeveiliging is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vragen, opmerkingen of klachten
Grip op lipoedeem stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens of een verzoek in wilt dienen om gebruik te maken van uw rechten als betrokkene, kunt u dit rechtstreeks laten weten aan Joyce Bosman via info@oedeemtherapievodder.nl.